نام و نام خانوادگی  فرحزاد جباری آزاد  
    مرتیه علمی :  دانشیار  
    رشته تحصیلی:  دکترای فوق تخصصی الرژی  
    پست الکترونیک :  jabbarif[at]mums.ac.ir  
    تلفن :  38012762 051