مدیریت گروه

دکتر محمود محمودی

دکترای ايمونولوژي و میکروبیولوژی
استاد و مدیر گروه ایمونولوژی


  معاون پژوهشی

دکتر هوشنگ رفعت پناه

دکترای ایمونولوژی
دانشيار گروه ايمونولوژي

 
معاون آموزشی

دكتر فرحزاد جباری آزاد  
 
فوق تخصص آلرژي و ايمونولوژي بالینی  
دانشيار گروه ايمونولوژي


مدير تحصيلات تکميلي

دکتر غلامین

دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی


کارشناس آموزشی

خانم سعیده مهربان مقدم

کارشناس ارشد ایمونولوژی


کارشناس پژوهشی

خانم عقیق ضیایی مهر

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات ایمونولوژی
شاخه ی التهاب و بیماری های التهابی


کارشناس آزمایشگاه

خانم نرگس ولی زاده

کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی ایمونولوژی


منشي گروه

خانم عطیه قنبري

تلفن:38012762-051