دانشجویان PH.D


تعداد  نام و نام خانوادگی
سال ورودی 
نیمسال  دوره 
 
1 سید امیر جلالی 85 بهمن 5
2 علی اکبر دلبندی 85 بهمن 5
3 رضا فلک 85 بهمن 5
 4  حمیدرضا نوری  85  بهمن  5
 
5 عباسعلی امینی 87 بهمن 6
6 مهدی تقدسی 87 بهمن 6
7 داریوش حق مراد 87 بهمن 6
8 فرهاد سالاری 87 بهمن 6
9 بهاره فاضلی 87 بهمن 6
10 حسین شهریاری 87 بهمن 6
 
11 عباس پیشدادیان 89 بهمن 7
12 زهره صالحی پور 89 بهمن 7
13 قاسم قلم فرسا 89 بهمن 7
14 علی اصغر گنجی 89 بهمن 7
15 اسدالله محمدی کانی سواران 89 بهمن 7
16 رضا نصرت آبادی 89 بهمن 7
 
17 بتول تارخیان 90 بهمن 8
18 حسن دولابی 90 بهمن 8
19 فرناز صدقی گمچی 90 بهمن 8
20 زیبا قاسمی 90 بهمن 8
 21 زهرا قلی زاده 90 بهمن 8
22 امین رضا نیک پور 90 بهمن 8
23 فروزان یوسفی 90 بهمن 8
 
24 سید علیرضا اسماعیلی 91 بهمن 9
25 وحید باقری 91 بهمن 9
26 پیام بیات 91 بهمن 9
27 جعفر حاجوی 91 بهمن 9
28 فضیله حسین شمیلی 91 بهمن 9
29 مصطفی خدری 91 بهمن 9
30 راضیه خوشنویسان 91 بهمن 9
31 نسرین زارع 91 بهمن 9
32 مرات محمودی 91 بهمن 9
 
33 محسن قریانی 92 بهمن 10
34 جواد سنچولی 92 بهمن 10
35 الهام عبداللهی 92 بهمن 10
36 رضا جعفری 92 بهمن 10
 
37 فهیمه لاوی عرب 93 بهمن 11
38 هانیه غفاری نظری 93 بهمن 11
39 آرزو گوهری 93 بهمن 11
40 کاظم مشایخی 93 بهمن 11
41 آقای قلی زاده 93 بهمن 11
 
42 خدیجه کوشکی 94 بهمن 12
43 ساناز کشاورز 94 بهمن 12
44 الهام رستمی 94 بهمن 12
45 سعید محمدیان 94 بهمن 12
46 مهدی دهقان منشاوی 94 بهمن 12