لیست تجهیزات آزمایشگاهی گروه ایمونولوژی بیمارستان قائم (عج)

سمپلر 21 عدد

فریزر - 200 c 2عدد

دستگاه الیزا واشدوریدر 1عدد

شیکرارلن 1عدد

دیسپنسر 1عدد

یخچال 40 c 2عدد

دستگاه الکتروفورز هموگلوبین و پروتئین 1عدد

سانتریفوژ 3عدد

سمپلر 8 کاناله 1عدد

میکروسکوپ نوری 4 چشمی 1 عدد

دستگاه نفلومتری 1 عدد

بن ماری خشک 370 c 1عدد

سمپلر 8 کاناله 1عدد

میکروسکوپ فاز کنتراست 1 عدد

شیکرهماتولوژی 1عدد

اتوکله و خشک 1000 c 1عدد