لیست تجهیزات آزمایشگاهی گروه ایمونولوژی در پژوهشکده بوعلی

 الکتروفورز اسکنر 

 بن ماری، شیکر، Vortex

 پاور ساپلای

 فریزر درایر

 نفلومتر

 اسپکتروفتومتر

 درای بلاکر

 ترموسایکلر

 سیستم های فیلتراسیون

 اولترافیلتراسیون

 فریزر70

 میکروسکوپ (اینورت، فلورسانس، معمولی)

 تجهیزات تخلیص پروتئین شامل ستونهای کروماتوگرافیUV و Visible

 تجهیزات کامل انواع تست الایزا

 تجهیزات کامل الکتروفورز

 دستگاه سل هاروستر 

  وسترن بلات

 سانتریفوژ یخچالدار

 اولترافیلتراسیون

 فریزر70

 هود لامینار

 ستونهای کروماتوگرافی نیمه صنعتی

FPLC 

Heater

Oven

Hood

Mini Spin

 انکوباتور Co2، تانک ازت

 تانک ژل الکتروفورز عمودی و افقی

 پمپ پریستالتیک

 فراکشن کالکتور

 هود لامینار

Incubators

Concentrator

HPLC
HomogenizerdocumentationGel

Real time PCR

Ultracentrifuge

Vacum system

Micro centrifuge

UV lamp

UV Transilluminator

Digital halance