معرفی گروه

 

معرفی گروه ایمونولوژی :

تا کنون تعداد 19 دانشجوی دکتری فوق تخصص

45 دانشجوی دکتری تخصص (PhD)

7 دانشجوی PhD by research

112 دانشجوی کارشناسی ارشد

آموزش داده و سالانه تعداد زیادی با رتبه بالا فارغ التحصیل و جذب مراکز آموزشی کشور می شوند.


آزمایشگاه ها :

  1. آزمایشگاه ایمونولوژی دانشکده پزشکی
  2. آزمایشگاه ایمونولوژی پژوهشکده بوعلی
  3. آزمایشگاه ایمونولوژی بیمارستان قائم(عج)
  4. آزمایشگاه ایمونولوژی بیمارستان امام رضا(ع)

 بخش ایمونولوژی- پژوهشکده بوعلی  شامل چهار بخش:

  1. بخش ایمونوژنتیک و کشت سلولی
  2. بخش بیولوژی مولکولی
  3. بخش ژنتیک انسانی
  4. بخش ایمونوبیوشیمی