برنامه کلاسی ایمنولوژی دانشجویان دندانپزشکی مقطع عمومی

دانشگاه علوم پزشكي مشهد- دانشكده دندانپزشكي  سرفصل نيمسال اول 97-96

 ساعت 10-8:40 – دانشكده دندانپزشکی   شنبه ها کلاس شماره 2      

مسول درس: دكتر مژگان محمدی ، پست الکترونیک: mohammadimzh[at]mums.ac.ir

 

آرايش ترمي دوره دکترای تخصصی (PhD)

رشته تحصیلی ایمونولوژی 

 

برنامه کلاسی سرفصل 97-96
ایمونولوژی اعضاء
برنامه بیوانفورماتیک دانشجویان دکتری ایمونولوژی ترم بهمن 97-96
سرفصل ایمونولوژی پیشرفته 1دکتر توکل افشاری
فرم درسی ایمونولوژی بالینی 1
فرم درسی بیولوژی سلولی و مولکولی

 

برنامه کلاسی سرفصل 97-96

ايمونولوژي گروه 10

ايمونولوژي گروه 11
معاونت آموزشی - لیست حضور و غیاب عادی

 

  فرم اطلاعات دروس گروههای پایه
  ایمونوپاتولوژی و ایمونوتراپی
  ایمونولوژی 2
 سرفصل ایمونولوژی با گرایش انگل شناسی
 سرفصل ایمونولوژی بیماری های عفونی
 ایمونولوژی گروه 10
 ایمونولوژی گروه 11

 

 

 ایمونولوژی مقطع عمومی