برنامه کلاسی               -             مقطع کارشناسی


نیم سال دوم 96-97
ایمونولوژی دانشجویان پرستاری اتاق عمل
ایمونولوژی دانشجویان مامایی
ایمونولوژی دانشجویان پرستاری
نیم سال اول 96-97
برنامه کلاسی ایمنولوژی دانشجویان دندانپزشکی مقطع عمومی
نیم سال دوم  95-96
  برنامه کلاسی ایمنولوژی دانشجویان دندانپزشکی مقطع عمومی

 

 

   

      برنامه کلاسی           -             دانشجویان کارشناسی ارشد

  

نیم سال دوم 96-97

درس ايمونوژنتیک دانشجويان کارشناسی ارشد ژنتیک

نیم سال اول 95-96

 فرم اطلاعات دروس گروههای پایه
 ایمونوپاتولوژی و ایمونوتراپی
 ایمونولوژی 2
سرفصل ایمونولوژی با گرایش انگل شناسی
سرفصل ایمونولوژی بیماری های عفونی
ایمونولوژی گروه 10
ایمونولوژی گروه 11


 


    برنامه کلاسی          -           دانشجویان دکترای حرفه ای


نیمسال دوم 96-97

گروه 10 دانشجویان پزشکی
گروه 11 دانشجویان پزشکی
 برنامه کلاسی ایمنولوژی دانشجویان دندانپزشکی مقطع عمومی 
 دانشجویان دکترای عمومی داروسازی


 

 


    برنامه کلاسی          -           دانشجویان دکترا تخصصی


نیمسال دوم 96-97

ايمونوژنتیک دانشجويان phD ژنتیک
سر فصل درس ایمونوشیمی  نظري (1 واحد) دانشجويان PhD ایمونولوژی
برنامه نانوتکنولوژی دانشجویان PhD
سایکونورو ایمونولوژی