تماس با ما

 

 بیمارستان قائم، دفتر گروه ایمونولوژی قائم

 شماره تماس: 38012762-051

 شماره فکس:38422544-051

   

 دانشکده پزشکی .گروه ایمونولوژی

  شماره تماس : 38002376-051

   

 پژوهشکده بوعلی . گروه ایمونولوژی

  شماره تماس: 12-37112611-051