بیوگرافی دکتر مهران غلامین

دکتر مهران غلامین از سال 1390 به عنوان عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ایمونولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی مشغول به کار شده و زمینه کاری ایشان در مورد سرطان های شایع در ایران بوده است. طرح هایی در مورد شناسایی مارکر های زود رس سرطان و نیز در زمینه کاربرد سلول های دندریتیک در درمان سرطان مری طرح های مختلفی را انجام داده و یا در دست انجام دارند.

از مهرماه سال 1395 به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی در گروه علوم آزمایشگاهی مشغول به کار شده و تا هم اکنون در حال فعالیت آموزشی به دانشجویان و در عین حال فعالیت های پژوهشی می باشند.