بیوگرافی نرگس ولی زاده

"کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی ایمونولوژی دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات ایمونولوژی شاخه ی التهاب و بیماری های التهابی"


  •  مسلط به استخراج RNA و DNA از نمونه های مختلف بافت
  •  مسلط به انجام انواع روش های Traditional PCR و Quantitative PCR و آنالیز داده های حاصل
  •  مسلط به انجام انواع تستهای ELISA و نفلومتری و ایمونوفلورسنت
  •  مسلط به HLA typing و تفسیر نتایج
  •  انجام ژنوتایپینگ و فیلوژنتیک ویروس ها
  •  مسلط به طراحی پرایمر با استفاده از نرم افزارهای طراحی همچون Beacon designer  ،gene runner ، primer 3    و  تسلط کامل به نرافزار blast
  •  نگارش پروپوزال طرحهای تحقیقاتی و پیش نویس مقالات